Adatvédelmi szabályzat
Tájékoztatjuk, hogy Ön az App Hungary Kft. internet oldalán – www.apphungary.hu - törté bármely
szolgáltatás megrendelésével, használatával és az adatai önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz,
hogy az App Hungary Kft. az Ön adatait az alább meghatározott célok érdekében a hivatkozott
jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.
Tájékoztatjuk, hogy Ön az App Hungary Kft. internet oldalán – www.apphungary.hu - törté hírlevélre
feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az App Hungary Kft. az Ön adatait a hivatkozott jogszabályi
előírások betartása mellett a szükséges mértékben hírlevél küldés érdekében felhasználja.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről
tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az App Hungary Kft. 1118
Budapest, Rétköz u. 15. címre, vagy az app@apphungary.hu email címre küldött levélben. Az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító:(PP160801)
Az Adatkezelő
1. A jelen adatkezelési tájékoztató („ Adatkezelési Szabályzat”) az App Hungary Kft.
(címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 15..; cégjegyzékszáma: 01-09-195965; képviseli:
Toma Renáta és Péntek Zsolt ügyvezető; adószám: 25035346-2-43 e-mail cím:
app@apphungary.hu; telefonszám: +3620.6677.667 ) mint adatkezelő
(„Adatkezelő”) által üzemeltetett, a http://www.apphungary.hu címen elérhető
weboldal („ Weboldal”) felhasználóinak („Felhasználó”) a jelen Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a
Felhasználók tájékoztatóját tartalmazza.
A Felhasználó
2. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő
szolgáltatását megrendeli és önkéntesen személyes adatokat bocsát az Adatkezelő
rendelkezésére.
Az Adatkezelés célja
3. A Felhasználók személyes adatainak kezelésének céljai az alábbiak:
a Weboldal által elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő
tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors
kezelése;
az Weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása
és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére törté
kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a
Felhasználókkal törté kapcsolattartás;
a megrendelt szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerült viták
rendezése;
az Adatkezelő termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint
szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek,
üzletpolitikai célú megkeresések. A Felhasználó a közvetlen üzletszerzési célú
üzenetek fogadásához egyidejűleg kifejezetten hozzájárul.
Az adatkezelés jogalapja
4. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési
Szabályzat 2. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési
Szabályzat 5. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy
az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési
Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulásának megadása, valamint az ezt vető adatszolgáltatás minden
esetben a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. bekezdése alapján.
A kezelt adatok köre
5. A kezelt személyes adatok köre:
a) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév;
b) Felhasználó e-mail címe
c) Felhasználó lakcíme, postacíme
d) Felhasználói neve és jelszava
e) Felhasználó telefonszáma
f) Felhasználó számítógépének/eszközének helyzete, IP-címe
Adatkezelés időtartalma
6. Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás teljesítésétől számított öt év, tekintettel
arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését vetően ennyi időn belül merülhet fel az
Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó
tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja,
hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon.
Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül
és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve szletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.
Adatok biztonsága
7. Az Adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó szolgáltatását.
8. A kezelt adatokhoz kizárólag az Apps Hungary Kft. ügyvezetői és munkavállalói
férhetnek hozzá, harmadik személy semmi esetre sem.
9. Az Adatkezelő az Info törvény 7. §-nak megfelelően intézkedik a kezelt adatok
biztonságáról: az adatokat elzárva, jelszóval és fizikai úton védett szerveren tárolja,
lehetetlenné téve illetéktelen személyeknek az adatokhoz való hozzáférést.
10. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon/
applikációban való megadása esetén annak ellenére, hogy az Adatkezelő az
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének
megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme
teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy
adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére törté bekövetkezése esetén az
Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan
hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen
kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik
személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
11. A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.
A felhasználó jogai
12. Az adatkezelő az érintett kérelmére 10 napon belül közérthető formában, az érintett
erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt és az
érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjél. A tájékoztatás ingyenes.
13. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá törvény vagy
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések
kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését.
14. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak
a kezelése ellen. A tiltakozást Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb
idôn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a fenti
határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
15. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat,
kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban jelenthetik be az 1.
pontban részletesen kifejtett posta címen és e-mail címen.
16. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmeit Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön
bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei :
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400 Telefax: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
17. Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön
jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
16. Az Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is
tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő
befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.
17. Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes rűen elfogadni,
vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy a szolgáltatásokat
ne rendelje meg, adatokat ne bocsásson Adatkezelő rendelkezésére.