APP HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) kiterjednek az App Hungary
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye és postacím: 1118 Budapest, Rétköz u.
15.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-195965, e-mail címe: app@apphungary.hu; képvisel:
Toma Renáta ügyvezető és Péntek Zsolt ügyvezető; telefonszáma: +36.20.6677.667)
mint megbízott („Megbízott") által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a
megbízó („Megbízó") és a Megbízott között a www.apphungary.hu weboldalon
keresztül illetve elektronikus levelezés útján (app@apphungary.hu címen) létre jövő
szerződések megkötésének rendjét és a szolgáltatások tartalmát.
1.2. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett megrendeléssel, ajánlattal,
rendelés-visszaigazolással, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre
vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők. Amennyiben jelen ÁSZF
és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden
esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak.
Jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó egyedi szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Az
ÁSZF folyamatosan megtekinthető a www.apphungary.hu weboldalon, az egyedi
szerződésről Megbízott visszaigazolást küld Megbízó részére.
1.3. Jelen ÁSZF 2016. július 5. napjától hatályos.
1.4. A szerződés kötés nyelve magyar.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. A Megbízott vállalja, hogy a felek között létrejövő egyedi szerződés („Megrendelés”)
és annak elválaszthatatlan részét képező jelen ÁSZF alapján és azoknak megfelelően a
Megbízó részére elvégzi a Megbízó által kiválasztott szolgáltatásokat. A Megbízott
által vállalt szolgáltatások elsősorban:
mobil applikáció fejlesztés, logó és arculatterv készítés, webdesign, egyéb grafikai és
nyomdai szolgáltatások, valamint tartalomszolgáltatás és hirdetések készítése.
(„Szolgáltatások”).
3. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, A MEGRENDELÉS LÉTREJÖTTE
Megrendelés menete:
a) Fix áras szolgáltatások
o Mobil Applikáció fejlesztés iOS, Android eszközökre
o HTML5 reszponzív weboldal
o Logó, Ikon tervezése
o Névjegykártya tervezés
o Hirdetéskezelés
o Szórólapok tervezése,
o Push Notification küldése
A szerződéskötéshez szükséges, hogy a Megbízó a Megbízott internetes honlapján
(www.apphungary.hu) található „Árak” menüpont alatt, a felsorolt fix áras
szolgáltatások közül egyet vagy többet kijelöljön és a „Megrendelem” vagy „kérem az
APP-em” hivatkozásra kattintva az előugró űrlapot kitöltse az igényét minél
pontosabban feltüntetve –, majd az ebben megadott hivatkozásra kattintva a
kapcsolattartáshoz szükséges adatait megadja.
A megrendelés nyomtatott formában is elfogadható, a megrendelő űrlap Megrendelő
hivatalos képviselője általi aláírásával és Megbízottnak személyesen vagy e-mailben
történő továbbításával.
Ezt követőn jelen ÁSZF megismerése, elolvasása és magára nézve kötelezőnek
elismerése után a „Rendelés küldése” gombra való kattintással küldi el a Megbízó
megrendelését a Megbízottnak.
Az adatlap kitöltésével a Megbízó kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad
meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
A Megrendelés a Megbízott által 3 napon belül történő elektronikus
visszaigazolásával a szerződés létrejöttnek tekintendő.
b) Egyedi áras szolgáltatások
o Egyedi Applikáció fejlesztése
o Egyedi funkciók applikációba integrálása
o Teljes arculat elkészítése
o Egyedi HTML5 Reszponzív weboldalkészítés
o Egyéb grafikai munkák elkészítése (prospektus, molino…)
o Szoftverek fejlesztése
o API kapcsolatok kialakítása
o Egyéb
A szerződéskötéshez szükséges, hogy a Megbízó a Megbízott internetes honlapján
(www.apphungary.hu) található „Árak” menüpont alatt, a felsorolt fix áras
szolgáltatások közül egyet vagy többet kijelöljön és a Megrendelem” vagy „kérem az
APP-em” hivatkozásra kattintva az előugró űrlapot kitöltse az igényét minél
pontosabban feltüntetve –, majd az ebben megadott hivatkozásra kattintva a
kapcsolattartáshoz szükséges adatait megadja.
A megrendelés nyomtatott formában is elfogadható, a megrendelő űrlap Megrendelő
hivatalos képviselője általi aláírásával és megbízottnak személyesen vagy e-mailben
történő továbbításával.
Ezt követőn jelen ÁSZF megismerése, elolvasása és magára nézve kötelezőnek
elismerése után az „Árajánlat kérése” gombra való kattintással küldi el a Megbízó
árajánlat kérelmét a Megbízottnak.
Az adatlap kitöltésével a Megbízó kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad
meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
A Megbízott a Megbízóval 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot és rövid úton a
megrendelt szolgáltatás tárgyában és egyedi tulajdonságaiban, továbbá a megbízási
díjban megállapodnak. Az egyedi szerződést a Megbízott megküldi a Megbízónak, aki
3 munkanapon belül köteles azt aláírva és beszkennelve visszaküldeni a
Megbízottnak. A Megbízott további maximum 3 munkanapon belüli, visszaigazoló
eletronikus levelével a Szerződés létrejöttnek tekintendő.
4. A TELJESÍTÉS MÓDJA
4.1. A teljesítés megkezdése
A Megbízott a Szerződés létrejöttét követően, azon a napon kezdi meg a Szerződés
teljesítését, amikor a munkavégzéshez szükséges anyagok (pl. logók, szín-kódok,
képek, arculati elemek…) a megfelelő formátumban birtokába kerültek. Ezen
időponttól számított 3 napon belül Megbízott bemutatja a Megbízónak az első
látványtervet. A látványterv bemutatását követő 3 napon belül Megbízott proforma
számlát állít ki a Megbízó részére, a megrendelésben rögzítettek szerint. A Megbízott
a kiállított proforma számla átutalás útján történő kiegyenlítését követően folytatja a
szolgáltatás teljesítését. A kiegyenlítést követő 8 napon belül a Megbízott eljuttatja a
Megbízó részére a számlát. Havidíjas fizetés esetén a havidíj esedékességének
dátuma a szolgáltatás átadásakor kerül véglegesítésre.
Alkalmi megrendelések esetén a szolgáltatás átadásának (grafikai anyagok,
forrásfájlok, kész nyomdai anyagok..) feltétele a számla ellenértékének kiegyenlítése.
4.2 A teljesítés módja:
A Megbízott a szolgáltatás első változatát a proforma számla kiegyenlítését követő 3
munkanapon belül elkészíti és a Megbízónak átvétel és elfogadás végett
elektronikusan bemutatja. A Megbízó az átadott első változat megfelelőségét
megvizsgálja, és kifogásait a Megbízottnak megküldi. Ha a Megbízó az átadástól
számított 3 munkanapon belül nem emel kifogást, úgy a Megbízott teljesítése
elfogadottnak tekintendő és Megbízott köteles a szerződés szerinti számlát kiállítani,
Megbízó azt kiegyenlíteni.
Amennyiben a Megbízó esetleges kifogásait konkrétan és kimerítően 3 munkanapon
belül meghatározza, a Megbízott elkészíti a tervdokumentáció második változatát, és
azt Megbízónak 3 munkanapon belül átadja. A Megbízó a második változat
kézhezvételét követően még két alkalommal emelhet kifogást, de kizárólag olyan
okból, amelyet már az első változatban is kifogásolt, minden alkalommal az előző terv
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül. A végleges, negyedik változatot Megbízott
a harmadik kifogás megtétele után 3 munkanapon belül átadja Megbízónak. Az ezt
követő 3 munkanapon belül amennyiben Megbízott a Megbízó által megjelölt
valamennyi hibát kijavította, illetőleg a hiányosságot orvosolta Megbízó köteles a
teljesítést elfogadni és a kiállított számla ellenértékét megfizetni.
4.3. Az átadás-átvétel
A Megbízott az elkészült szolgáltatást a teljes megbízási díj kifizetése előtt csak
megtekintésre alkalmas formátumban küldi meg a Megbízó részére. A Megbízó a
számla kiállításától számított 3 munkanapon belül köteles a teljes megbízási díjat a
Megbízott részére a kiállított számlán vagy proforma számlán szereplő feltételek
szerint megfizetni. A megbízási díjnak a Megbízott bankszámláján való jóváírásától
számított 3 munkanapon belül a Megbízott az elkészült szolgáltatást vagy terméket a
megállapodásban rögzített módon juttatja el Megrendelő részére, vagy tölti fel a
megfelelő áruházakba, tárhelyre.
4.4. A Megbízott szolgáltatásának mint szellemi alkotásnak a tulajdonjoga beleértve a
kizárólagos felhasználási és rendelkezési jogot csak és kizárólag a teljes megbízási
díj megfizetését követően száll át a Megbízóra. A szellemi alkotás tulajdonjoga a teljes
megbízási díj megfizetését megelőzően a Megbízottat illeti meg.
5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
5.1. A Megbízott a Megrendelésben meghatározott szolgáltatásokat a Megrendelésben
meghatározott ideig biztosítja a Megbízó számára.
5.2. A Szerződés megszűnik:
- folyamatos szolgáltatás esetén a határozott idő elteltével
- egyszeri szolgáltatás esetén a Szolgáltatás teljesítésével és a megbízási díj
megfizetésével
- felek közös megegyezésével.
5.3. Amennyiben bármely fél 8 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a másik fél
jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Amennyiben a szerződést a Megbízó mondja fel a Megbízott késedelme miatt,
Megbízott köteles a teljes megbízási díjat visszatéríteni és a Megbízót nem illeti meg a
Megbízott által addig teljesített Szolgáltatás, nem szerzi meg a szellemi alkotás
tulajdonjogát.
Amennyiben a szerződést a Megbízott mondja fel a Megbízó késedelme miatt, a
Megbízó köteles megtéríteni a Megbízott addig felmerült és igazolt költségeit a
Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban. Egy igazolt munkaóra díja 10.000,- Ft.
5.4. Tekintettel arra, hogy a Megbízott szolgáltatásai olyan nem előre gyártott termékeknek
minősülnek, amelyet a fogyasztó utasítása alapján kerülnek előállításra, a fogyasztót
nem illeti meg az indokolás nélküli elállás joga.
6. TARALOMÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
6.1. Minden feltöltött és rendelkezésre bocsátott tartalomért kizárólag a Megbízó tartozik
felelősséggel. Megbízott nem köteles vizsgálni a feltölteni kívánt tartalmak
jogszerűségét, viszont jelen ÁSZF-be ütközés esetén jogosult megtagadni azok
nyilvánosságra hozatalát.
6.2. A feltöltött tartalomért a Megbízott nem tartozik felelősséggel. Abban a nem várt
esetben, amennyiben a fentiek ellenére jogerős, Megbízott felelősségét megállapító
bírósági határozat születik, a Megbízott jogosult Megbízótól követelni a felmerült
kárát.
6.2. A feltöltött tartalom
a) nem sértheti más szellemi tulajdonjogát;
b) nem tartalmazhat vírust, trójai falovat vagy más ártalmas fájlt, szofvert,
programkódot;
c) nem lehet pornográf vagy erőszakos jellegű;
d) nem vezetheti félre, tévesztheti meg a látogatót semmilyen értelemben;
e) nem reklámozható spam, vagy más engedély nélküli úton.
6.3. A rendelkezésre bocsátott tartalmat a Megbízott online szolgáltatások (tárhely,
webshop motor, szoftverek,...) felhasználásával dolgozza fel a Megrendelés teljesítése
érdekében. A Megbízó tudomásul veszi, hogy ezáltal a szolgáltató korlátozásmentes,
globális, nem-kizárólagos engedélyt kap arra, hogy közzétegye, megjelenítse,
módosítsa a Szolgáltatás tartalmát kizárólag annak terjesztése és megjelenítése
érdekében. A szolgáltató is jogosult bármely sértő tartalom eltávolítására saját
mérlegelési jogkörében.
Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megbízó ismételten tiltott tartalmat oszt meg,
az a szolgáltatásból való kizárását vonja maga után.
7. INFORMÁCIÓK TITKOSSÁGA
7.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott minden olyan információt, ismeretet, eljárást, megoldást, amely a
másik fél és az annak érdekkörébe tartozó a márkaépítés megvalósításában
közreműködő más társaságok üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására
vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet a másik fél üzleti titoknak
minősít, vagy jogosan annak tekinthet szintén üzleti titokként kötelesek kezelni.
7.2. Az üzleti titkot képező információkat a felek jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyának
fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosultak harmadik személynek a
tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a másik fél és
az annak érdekkörébe tartozó más társaságok érdekei ellen felhasználni. Az ezen
kötelezettségeit megsértő fél teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai
szerint.
8. ADATKEZELÉS
8.1. A Megbízott magára nézve kötelezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
8.2. A Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés
teljesítése során birtokába jutott adatokat a Megbízott a vonatkozó jogszabályok
keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés
teljesítése érdekében, illetve a Megbízó és/vagy a Megbízott jogainak érvényesítése
illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve
a Megbízott az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik
személynek átadja.
8.3. Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza, amely a
www.apphungary.hu oldalon található.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. A Megbízott működésével és szolgáltatásával kapcsolatban felmerült bármely
probléma esetén panaszt előterjeszteni az ügyvezetőnél lehet a fent megjelölt e-mail
címen.
9.2 A Megbízó igény esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, postai címe:
1253 Budapest, Pf.: 10.
9.3. A Megbízott hibás teljesítése esetén Megbízó élhet kellékszavatossági vagy
termékszavatossági jogával. Jelen ÁSZF I. számú függeléke a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi Kormányrendelet
szerinti fogyasztóknak szóló tájékozató.
9.4. Bármely adatbeviteli hibát Megbízó az app@apphungary.hu címen jelezhet
Megbízott felé.
9.5. Jelen ÁSZF a Megbízott által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek
hatályba lépéséig marad érvényben.
9.6. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
magatartási kódex.
9.7. Jelen Megállapodás mindenkor a Megbí és a Megbízott közötti egyedi
megállapodással – megrendelőlap, árajánlat, elfogadás - együtt érvényes.
Budapest, 2016. augusztus 1.
App Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
I. számú függelék
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Megbízó a kellékszavatossági jogával?
A Megbízó a Megbízott hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Megbízót a kellékszavatossági igénye alapján?
Megbízó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Megbízó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, ha
a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a Megbízott költségére Megbízó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -
végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megbízó viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Megbízott adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Megbízó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Megbízó a Megbízottal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Megbízó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Megbízott nyújtotta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megbízó köteles bizonyítani, hogy az általa
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Megbízó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Megbízó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik mega Megbízót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Megbízó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti a Megbízó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Megbízó, a termék Megbízott általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a Megbízottal szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megbízónak kell bizonyítania.
A Megbízott milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A Megbízott kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A Megbízottnak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom Megbízó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a Megbízottal szemben érvényesítheti.